SAT(美国高考)

SAT香港考试团起航梦想
当前位置:SAT > SAT语法 > 正文
SAT考前必背高频词(1-50)
2020-01-16 16:12   作者:新航道   阅读量:


      新航道小编为大家汇总了SAT考试词汇供大家参考。  表1-词汇自测表


1.diverse  /daɪˈvɜːs/

2.devise /dɪˈvaɪz/

3.ignominy /ˈɪɡnəˌmɪnɪ/

4.acolyte /ˈækəˌlaɪt/

5.compassion /kəmˈʃən/

6.ruthless /ˈruːθlɪs/

7.ubiquitous /juːˈbɪkwɪtəs/

8.apoplectic /ˌæpəˈplɛktɪk/

9.charismatic /ˌkærɪzˈmætɪk/

10.provisional /prəˈvɪʒənəl/

11.mature /məˈtjʊə, -ˈtʃʊə/

12.fulfil /fʊlˈfɪl/

13.severe /sɪˈvɪə/

14.upbraid /ʌpˈbreɪd/

15.underdog /ˈʌndəˌdɒɡ/

16.pioneer /ˌpaɪəˈnɪə/

17.vanguard  /ˈvænˌɡɑːd/

18.complicity  /kəmˈplɪsɪtɪ/

19.exonerate  /ɪɡˈzɒnəˌreɪt/

20.rampant  /ˈræmpənt/

21.proscribe  /prəʊˈskraɪb/

22.spare  /spɛə/

23.dispute  /dɪˈspjuːt/

24.strenuous  /ˈstrɛnjʊəs/

25.crucial  /ˈkruːʃəl/

26.recruit  /rɪˈkruːt/

27.longevity  /lɒnˈdʒɛvɪtɪ/

28.characterize  /ˈkærɪktəˌraɪz/

29.mountainous  /ˈmaʊntɪnəs/

30.ameliorate  /əˈmiːljəˌreɪt/

31.exacerbate  /ɪɡˈzæsəˌbeɪt/

32.remuneration/rɪˌmjuːnəˈreɪʃən/

33.abstemious  /əbˈstiːmɪəs/

34.malicious  /məˈlɪʃəs/

35.controversial  /ˌkɒntrəˈvɜːʃəl/

36.hypothesis  /haɪˈpɒθɪsɪs/

37.suspend  /səˈspɛnd/

38.obstinate  /ˈɒbstɪnɪt/

39.olfactory  /ɒlˈfæktərɪ/

40.obstreperous  /əbˈstrɛpərəs/

41.iconoclast  /aɪˈkɒnəˌklæst/

42.skewer  /ˈskjʊə/

43.nuance  /njuːˈɑːns/

44.deceit  /dɪˈsiːt/

45.underestimate/ˌʌndərˈɛstɪˌmeɪt/

46.complexity /kəmˈplɛksɪtɪ/

47.undaunted  /ʌnˈdɔːntɪd/

48.parity  /ˈpærɪtɪ/

49.synthesize  /ˈsɪnθɪˌsaɪz/

50.interweave  /ˌɪntəˈwiːv/

热门专题
热门文章
    战略合作单位